ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/FGTNT/2019

w ramach realizacji projektu „GEOCOIN NOWĄ JAKOŚCIĄ W TURYSTYCE POLSKO-SŁOWACKIEGO POGRANICZA, współfinansowanego przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014- 2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie dla 100 uczestników I Transgranicznego Festiwalu Gier Terenowych i Nowych Technologii w Turystyce.